[ نمونه کارهای طراحی و اجرا ]

نمونه کارها

نمونه کارها طراحی و اجرای آرانو دیزاین را در زمینه های زیر دنبال کنید.

طراحی داخلی دفتر بیمه ایران
طراحی داخلی و دکوراسیون

شعبه بیمه ایران

طراحی و اجرا در استودیو آرانو دیزاین / اداری / شاهرود / 1399

طراحی داخلی خانه مسکونی
طراحی داخلی و دکوراسیون

خانه آبان

طراحی و اجرا در استودیو آرانو دیزاین / مسکونی / سمنان / 1395

طراحی داخلی و دکوراسیون

سالن ورزشی خمین

طراحی و اجرا در استودیو آرانو دیزاین / ورزشی / خمین / 1395

Scroll to Top